كودك و رشد زبانى او در خانواده و مهدكودك

توضیحات:

 • از آنجا كه گسترش واژگان كودك اكتسابى است و هر چه كودك در تعامل و ارتباط با اطرافيان باشد، دامنه لغات او نيز گسترش مى يابد لذا كودكانى كه در منزل هستند به واسطه شاغل بودن پدرانشان ساعات زيادى را با او سپرى نمى نمايند و به واسطه عملكرد و مسئوليت هاى مادرانشان اين ايجاد ارتباط و همزبانى با كودكان ممكن است به ندرت براى مادر و كودكش فراهم شود. اما كودكانى كه هم سن و هم گروه در مهدكودك ها به سر مى برند، علاوه بر هم زبانى با هم سنان خود و ايجاد ارتباط با مربى خويش با لغات، واژگان و كلمات متعددى برخورد مى نمايند. براى گرفتن، بازى كردن و دريافت نمودن يك توپ مرتب با دوستان خود ايجاد ارتباط كرده و محرك و پاسخ ايجاد مى شود. كودك براى گرفتن توپ از دوست در مهدكودك احياناً از لفظ توپ استفاده مى كند و از كودك كنار دست خود مى خواهد از طرف ديگر «من، من»، «مال من است» را از كودك ديگر مى شنود و از كودك سوم «بده» را، لذا اين كودك در عين حال با سه تلفظ و واژه آشنا شده است. «من»، «توپ» و «بده». در صورتى كه همين كودك در منزل با ارائه و بيان مطلب توپ مفهوم و مطلب مورد نظر خود را به مادرش مى فهماند و امكان اينكه با دو لفظ ديگر آشنا شود، بسيار كم و يا بعيد است. لذا كودكانى كه تازه شروع به سخن گفتن كرده اند، هنگامى كه با كودكان هم سن و سال خود ارتباط برقرار مى كنند و همراه مربى خويش كه صرفاً وقت خود را صرف و وقف كودكان كرده است، مى تواند پيشرفت قابل توجهى در گفتار و رشد بيانى خويش داشته باشد.
                               

  • تاثير محيط به خصوص محيط مهدكودك در رشد زبانى

  نظريه هاى عمده رشد به فرضيه هاى متفاوتى درباره اهميت تاثيرات محيطى در رشد زبان كودك منجر مى شود. نظريه پردازان يادگيرى معتقدند كه وجود عامل تقويت كننده و مشاهده سرمشق عوامل تعيين كننده مهمى براى رشد زبان هستند. نظريه هاى رشدشناختى و نيز نهادگرايانه بر اين اساس قرار دارند كه در يادگيرى زبان داشتن امكان براى شنيدن آن و نيز فعال بودن در كند وكاو يادگيرى درباره محيط از عوامل مهم هستند. لذا كودكان در مهدكودك ها مرتب زير نظر عوامل يادگيرى، ارتباط و تعامل هستند. مى شنوند و بيان مى كنند و بر اثر عوامل تقويت كننده بى شمارى كه به وجود مى آيد، مجبور به گفت وگو مى شوند و در نتيجه واژگان و لغات آن به جهت استفاده در گفتار توسعه مى يابد.
   

  آنچه را مى توان گفت اين مطلب است كه كودك زبان را در پايگاه هاى اجتماعى مى آموزد. آنان زبان را از طريق برقرارى ارتباط با افراد ديگر در مرحله اول از مادر خود مى آموزند و هر چه كودكان در منزل به جز با مادر با ساير افراد خانواده در ارتباط باشند، بيان و گفتارشان گسترده مى شود. كودكى كه در مهدكودك به سر مى برد، علاوه بر پدر و مادر، خواهر و برادر با مربى و ساير اولياى مهد نيز در ارتباط است. گفته هاى آنان را مى شنود، درك و بيان مى كند.
  در تحقيقى كه در ?? مهدكودك در برمودا انجام شده است، بيانگر اين مطلب است كه با آن دسته از كودكانى كه با بزرگسالان بيشتر بودند و با آنان حرف مى زدند از كودكانى كه كمتر مخاطب داشتند واژگان بيشترى را مى دانستند.

   


 • تهیه و تنظیم توسط نگین شهر اصفهان
  تماس : 09131689948
  انتشار مطلب در :