ايمني در مهدكودك

توضیحات:

 • به نام خدا

  طي سي سال گذشته، تعداد كودكاني كه به كودكستان يا مهدكودك مي روند، افزايش يافته است. اين روند عمدتا به دليل افزايش چشم گير مشاركت زنان در نيروي كار است .وظيفه يك مهدكودك خوب فقط اين نيست كه كودكان را در غياب والدينشان ايمن نگاه دارد و آ ن ها را خوب تغذيه كند، بلكه مهدكودك بايد مانند يك كودكستان كارآمد، تجربيات آموزش با كيفيت عالي را نيز براي كودكان فراهم آورد.
  يافته ها: در طراحي مهدكودك، توجه به فضاي كاركنان و مديريت مهدكودك و تفكيك فضاهاي استراحت، كاري، بهداشتي و كاركنان و جلوگيري از تداخل اين فضاها با  ضاي كودكان حايز اهميت است تجهيزات مهدكودك براي دو گروه سني متفاوت 2 الي 5 سال (پيش دبستاني (و 5 الي 12 سال) كودكان مدرسه اي) بايد طراحي شوند .در مهدكودك هاي استاندارد و ايمن فضاي محيط بازي اين دو گروه سني كاملا متمايز از يكديگر است. به منظور جلوگيري از اغتشاش، بچه هاي كوچك نبايد از تجهيزات بچه هاي بزرگ تر استفاده كنند، زيرا ممكن است به آسيب ديدگي آن ها منجر شود .محيط مهدكودك بايد داراي شرايط و ويژگي هاي خاص براي حضور كودكان باشد .رعايت موازين بهداشتي كه از سوي سازمان بهزيستي و وزارت بهداشت و آموزش پزشكي ارايه شده مي تواند به تحقق اين امر جامه عمل بپوشاند.
  نتيجه گيري :مهم ترين فاكتورهاي ارزيابي ايمني در مهدكودك ها، سطح فضاي بازي، طراحي وسايل، مراقبت و نگهداري از وسايل است، زيرا همه ساله بالغ بر دويست هزار كودك در اثر استفاده نامتناسب از وسايل بازي، راهي بيمارستان مي شوند اين در حالي است كه بسياري از اين جراحت ها با نظارت صحيح قابل پيش گيري هستند.


  طي سي سال گذشته، تعداد كودكاني كه به كودكستان يا مهدكودك مي روند، افزايش يافته است. اين روند عمدتا به دليل افزايش چشم گير مشاركت زنان در نيروي كار است .وظيفه يك مهدكودك خوب فقط اين نيست كه كودكان را در غياب والدينشان ايمن نگاه دارد و آ ن ها را خوب تغذيه كند، بلكه مهدكودك بايد مانند يك كودكستان كارآمد، تجربيات آموزش با كيفيت عالي را نيز براي كودكان فراهم آورد.
  روش كار: اين مقاله با استفاده از كتب مربوطه، مقالات و پژوهش هاي انجام شده و جست وجو در اينترنت تهيه و گردآوري شده است.
  يافته ها: در طراحي مهدكودك، توجه به فضاي كاركنان و مديريت مهدكودك و تفكيك فضاهاي استراحت، كاري، بهداشتي و كاركنان و جلوگيري از تداخل اين فضاها با  ضاي كودكان حايز اهميت است تجهيزات مهدكودك براي دو گروه سني متفاوت 2 الي 5 سال (پيش دبستاني (و 5 الي 12 سال) كودكان مدرسه اي) بايد طراحي شوند .در مهدكودك هاي استاندارد و ايمن فضاي محيط بازي اين دو گروه سني كاملا متمايز از يكديگر است. به منظور جلوگيري از اغتشاش، بچه هاي كوچك نبايد از تجهيزات بچه هاي بزرگ تر استفاده كنند، زيرا ممكن است به آسيب ديدگي آن ها منجر شود .محيط مهدكودك بايد داراي شرايط و ويژگي هاي خاص براي حضور كودكان باشد .رعايت موازين بهداشتي كه از سوي سازمان بهزيستي و وزارت بهداشت و آموزش پزشكي ارايه شده مي تواند به تحقق اين امر جامه عمل بپوشاند.
  نتيجه گيري :مهم ترين فاكتورهاي ارزيابي ايمني در مهدكودك ها، سطح فضاي بازي، طراحي وسايل، مراقبت و نگهداري از وسايل است، زيرا همه ساله بالغ بر دويست هزار كودك در اثر استفاده نامتناسب از وسايل بازي، راهي بيمارستان مي شوند اين در حالي است كه بسياري از اين جراحت ها با نظارت صحيح قابل پيش گيري هستند.

   


 • تهیه و تنظیم توسط نگین شهر اصفهان
  تماس : 09131689948
  انتشار مطلب در :