از‌ آن جا‌ کـه «بـالانس در ورزش قهرمانی ژیمناستیک جایگاه بسیار مهمی دارد، در این‌ مقاله به راهکارهای موجود آموزشی برای بـهبود کیفیت این حرکت، به منظور توسعۀ سطح تکنیکی ورزش ژیمناستیک‌ در‌ کشور بپردازد. اگر اغـراق نباشد، در اهمیت بالانس مـی‌توان گـفت: «بالانس روح ژیمناستیک است.